شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : مقاله گویش ها و زبانهای ایرانی به عنوان یک سیستم فرا ارتباطی جهانی
تصویر تاییده پذیرش مقاله در فصلنامه علوم خبری

گویشها و زبانهای ایرانی به عنوان یک سیستم فرا-ارتباطی جهانی،

نقش آنها در زبان انگلیسی و لزوم بازنگری مفهومی:

از زبان هندواروپایی به زبان آریایی

دکتر سید رضا نقبائی لنگرودی*[۱]

www.noghabaei.ir

noghabaeiseyedreza@gmail.com

چکیده

علم زبانشناسی را باید علم مطالعه و بررسی زبانهای اوستایی، ایرانی و سانسکریت دانست؛ زبانهایی که خود پایه و اساس زبانهای به اصطلاح هندواروپایی محسوب می شوند. کارکرد اصلی زبان، ایجاد ارتباط یا انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر است، لذا از آن به عنوان نوعی رسانه یاد می شود و در زمره علوم ارتباطات قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی اتیمولوژیکی (ریشه شناختی) و فونولوژیکی (آواشناختی) ۱۷۴ هزار واژه از مدخلهای دانشنامه ۱۲ جلدی واژگان نقبائی با سرنام “لئون” است.

روش پژوهش حاضر سرشماری است؛ یعنی نمونه، کل جامعه آماری را که برابر با ۱۷۴ هزار واژه انگلیسی است و در یک بازه زمانی ۱۶ ساله صورت گرفته شامل می شود. یافته ها که از راه ریشه شناسی و فونولوژی محقق شده حکایت از آن دارد که حدود نود درصد از واژه های موجود در زبان انگلیسی (از جمله واژه های لاتین، آلمانی، یونانی، اسلاوی و غیره) از ریشه ایرانی یا به بیان بهتر “آریایی” برخوردارند، لذا مفهوم “زبان نیای هندواروپایی” از یک سو و مفهوم “زبان هندواروپایی” از سوی دیگر نمی تواند چتر کاملی برای این خانواده زبانی باشد و به جای آنها “زبان نیای آریایی” و “زبان آریایی” پیشنهاد می شود.

فرای آن، سیستمهای آموزشی موجود داخلی و خارجی نیز به دلیل عدم شناخت صحیح ریشه گانی و مورفولوژیکالی (ریخت شناسی) نمی توانند از کارایی عمقی برخوردار باشند، امری که با وجود شناخت می توان چند زبان از این خانواده را بصورت همزمان در یک دوره آموزشی خاص فرا گرفت و فرای آن، نوع نگاه و جهان بینی چهار میلیارد انسان نسبت به زندگی تغییر می یابد. فرای آن، در اینجا است که مبحث انگلیسی ایرانی مطرح می شود؛ انگلیسی که نگاه آن به اصول تاریخی و اذعان تحریفها و دگرگونیهای صورت گرفته در آن در طول تاریخ است.

واژگان كليدي: زبان، هندواروپایی، آریایی، ایران، لئون.


* مولف و نویسنده اثر ۱۲ جلدی “دانشنامه واژگان نقبائی” با سرنام “لئون” که برای تکمیل این پروژه ۱۶ سال زمان صرف شده است. دانشنامه لئون حاوی ۱۷۴ هزار مدخل است که در ۱۳ هزار صفحه با فونت ۱۰ طراحی شده است و از مشخصات عمده این اثر می توان به الف) ریشه شناسی تمامی مدخلهای مادر، ب) فونولوژی و مورفولوژی واژگان مندرج، پ) بهره گیری از فونتیک، ج) تعریف مفهومی هر واژه با توجه به ریشه شناختی، تعریف عملیاتی و کاربردی هر واژه با توجه به گستره مفهومی آن در علوم مختلف، ح) تعریف ادبی هر واژه در صورت لزوم بخصوص به عنوان حرف اضافه، حرف تعریف، حرف ربط و غیره؛ د) ارائه مطلب همراه با مثال برای استنباط بهتر.

Iranian dialects and languages ​​as a global meta-communication system,

Their role in English and the need for conceptual revision:

From “Indo-European Language” to “Aryan Language”

Dr. Seyed Reza Noghabaei Langroudi[1]

www.noghabaei.ir

noghabaeiseyedreza@gmail.com

Abstract

Linguistics should be considered as the study of Avestan and Sanskrit languages; Languages ​​that are the basis of so-called Indo-European languages. The main function of language is to establish communication or transfer of information from one person to another, so it is referred to as a kind of media and is in the category of communication sciences. The aim of the present research is etymological and phonological study of 174 thousand words from the entries of the 12-volume set of “Lexicon Encyclopedia of Noghabaei” acronymed “LEON”.

The method of the present study is census; That is, the sample includes the entire statistical population, which is equal to 174,000 English words done over a period of 16 years. Findings obtained through etymology and phonology indicate that about ninety percent of the words in English (including Latin, German, Greek, Slavic, etc.) are of Iranian origin, or better to say “Aryan”. Therefore, the concept of “Proto-Indo-European Language” on the one hand and the concept of “Indo-European Language” on the other hand cannot be an utter umbrella for this language family and instead “Proto-Aryan language” and “Aryan Language” are suggested. In addition, existing inner and exter-educational systems cannot have deep efficiency due to lack of correct knowledge of etymology and morphology, which despite the knowledge, several languages ​​of this family simultaneously in a training course can be learned and taught and beyond that, the way of looking and worldview of four billion people towards life will be changed respectfully.

Beyond that, this is where the issue of Iranian English comes into play; a kind of English that looks at historical principles and acknowledges the distortions, changes, and new-formations that have taken place throughout history. Moreover, one or many Aryan languages ​​can be easily learned through LEON’s Teaching Style; a kind of style people can learn twenty thousand words within just twenty sessions.

Keywords: “Language”, “Indo-European”, “Aryan”, “Iran”, “LEON“.


[۱] Author of the 12-volume “Lexicon Encyclopedia of Noghabaei” acronymed “LEON”, which took 16 years to complete this project. LEON contains 174 thousand entries that are designed in 13 thousand pages with 10 fonts and the main features of this work can be A) etymology of all mother entries, B) phonology and morphology of the words, C) use of phonetics, D) The conceptual definition of each word according to the etymology, the operational and practical definition of each word according to its conceptual range in different sciences, E) the literary definition of each word if necessary, especially as a preposition, definite article, conjunction letter, etc.; F) to provide material with examples for better inference.

به اشتراک بگذارید : | | |